Well, hello Arlanda, just passing through.

This is also a test toot.

@maswan Tööt. Tööt! Tööt tööt tööt. Tööt.

Trrrrööt.

Follow

@maswan
Så, testandet avklarat, tack för hjälpen
@liw

Vi har problem med propagering acc.sunet -> acc.umu, men åt andra hållet (och i allmänhet) så funkar det.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!