Follow

Prisa kodgudarna, tvÄfaktorsautentisering pÄ datamaskinen Àr hÀr! ser ut att vara ett riktigt trevligt program med stark kryptering och lösenordsskydd för direkt pÄ datorn. Men kanske för bekvÀmt i relation till ökad sÀkerhet med att ha 2FA pÄ annan device? github.com/paolostivanin/OTPCl TÀnk om hade vettig öppen dÀr det rÀckte med tvÄfaktor pÄ dator eller mobil för identifiering oavsett system.

· · Tootle · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!