Follow

"Om du tror att du är för liten för att göra skillnad, då ska du prova att sova med en mygga i rummet"

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!