Follow

Jag skriver upp mig pÄ kampanjen repair.eu/ för saker. Det vi anvÀnder behöver kunna repareras och modifieras, inte bara för att förlÀnga anvÀndbarhet. Annars kan vi inte garantera att det funkar för just oss, nÀr vi behöver det. Om det Àr nÄgot jag gjort mer under pandemin sÄ Àr det att reparera det jag har. Det ska jag fortsÀtta med.

· · Fedilab · 1 · 5 · 8
Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!