Follow

vs
"Trots plattformens destruktiva framfart kunde jag dock inte låta bli att höja på ögonbrynen när Facebook blockerade en annons producerad av ett universitet för att, av allt att döma, "samhällsanalys” och ”demokrati” finns med i texten."
kulturochdemokrati.wordpress.c

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!