@mattiasaxell det fantastiska är också enda sedan jag installerade GrapheneOS på min Pixel 5 börjar man äntligen inse, tydligare, vilka appar som tjatar om google play service. INTE ENS BANKID ÄR FRI FRÅN GOOGLE!? Det vissar på att vi kan inte ens använda någon bank-app utan att behöva tänka på vilka h**** dem är och säljer vår information.

@Omega Precis. Så fort en Android har en ROM från tredjepart blir det tydligt att mycket anropar Google. Projektet exodus-privacy.eu.org/en/ visar detta bra. Jag har sedan länge övergett uppfattningen om att bankbranschen är duktig på sekretess. Det verkar endast fortfarande gälla för vissa kunder, för vissa mindre trevliga syften, och sannerligen inte för gemene kunds digitala relationer med banken.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!