Follow

till Àr gjord - men hur ska kommuner spendera skatten 2022? Under evenemanget ger vi en uppdatering om och hur vi anvÀnder Handlingar.se för att ta reda pÄ mer om kommuners budgetar. VÀlkommen till i för att lyssna och diskutera detta och 2021! goto10.se/event/presentation-a

· · Whalebird · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!