Follow

Lyssnade på ett gammalt avsnitt av och beställde hem en Dell XPS 13. Leveranstiderna verkar inte ha blivit bättre. Men jag väntar med spänning!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!