Follow

När man väl tar sig upp före 08.00 på en söndag, så är klockan i själva verket närmare 09.00. Jäkla sommartid

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!