Follow

Första hobbyprojektet på ett tag som faktiskt blivit färdigt ( indycar.xyz ).

Kul att skriva Go och framförallt kul med Javascript helt som det är. Oväntat smärtfritt att få det att fungera i alla moderna webbläsare.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!