Follow

För ungdomar är det plakat på tisdag som gäller. Arbetarna får vänta tills på onsdag.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!