Follow

Min andra utbildning som röstmottagare genomförd. Kul att se att medeåldern var lite lägre den här gången. Vi kan glädjas åt att demokratin inte står och faller med våra underbara pensionärer

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!