Follow

Att endast äga ett par kostymbyxor är inte bra. Eleverna tar studenten imorgon och jag har tydligen gått upp i vikt sen förra sommaren. Tur det finns jeans i garderoben som är mer förlåtande, så det får duga!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!