Follow

The perk of having a split keyboard is that you can use two computers at the same time

@hund för att göra saken ännu värre, var det precis det jag gjorde, men med båda datorerna framför mig :D

Fast den bärbara brukar inte stå där, men installerade Arch istället för Manjaro på min stationära och då ville jag ha manualen nära till hands

@hund framförallt för att jag inte har så mycket att göra nu när jag har sportlov, men även för att jag inte testat Arch ordentligt någon gång. Trodde dock att det skulle vara krångligare än vad det är, så det tidsfördrivet försvann fort

@rasmus Du har ju alltid LFS om du har för mycket fritid. :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!