Follow

I have created a TUI for mastodon.

It's still an early release and far from done, but it has all the features to be quite functional. For now it's targeted at Linux.

You can find a binary under releases at Github.

github.com/RasmusLindroth/tut

@rasmus Jaha, det var GitHubs gränssnitt som var otydligt, jag trodde det var någon rubrik eller något. :P

@rasmus Det gick inte att svara på ditt inlägg här via tut. :(

@hund då testar jag svara. Får du upp något felmeddelande?

@hund Attans och det jobbiga är att jag inte vet vad som går fel. Jag får försöka luska lite i det :)

@hund vilken terminalemulator kör du med förresten? Tänkte testa lite och se om jag kan hitta va felet beror på

@rasmus Pretty cool. This is exactly what I was waiting for actually.

Little nitpick, I can't actually toot from it because apparently the program can't find nvim? Well, in any case, I'll be watching this one; I think you've got a good thing going here.

@swashberry Now I've fixed so it's using the $EDITOR variable instead :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!