Follow

Det tar emot lite att ha hjälpt till att installera knappt 100 datorer med Windows den här veckan när man älskar Linux. Vi pushar dessutom ut Chrome vid sidan av Edge, men trots det har åtminstone fem elever helt frivilligt installerat Firefox istället.

Jag frågade varför, och ingen argumenterade utifrån att det var öppet, så det värmer att frihet och bra programvara faktiskt går hand i hand. Efter det senaste om Mozilla så känns det ändå lite mer hoppfullt

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!