Follow

Polisen kom och knackade på och berättade att jag har haft inbrott i förrådet. Jag har inte blivit av med något vad jag kunde se, utan någon har dumpat trasiga möbler. Tydligen jobbigt att kasta saker...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!