Follow

Jag börjar bli trött på att så mycket hamnar bakom betalvägg. Speciellt en svindyr sådan.

I det långa loppet måste det väl ändå vara bättre att de som vill betala gör det, samtidigt som man når ut till folk.

Jag bidrar gärna ekonomiskt om det underhåller mig eller gör min vardag enklare, men att kräva mer än 50 kr månaden tycker jag är hutlöst. Skulle alla kräva så mycket så skulle jag vara ruinerad. Varför inte nöja sig med en lägre summa och fler konsumenter?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!