Riktigt nöjd med att inte bomma någon kontroll idag, mycket kvar som kan bli bättre med vägval, osv men bra för att inte ha tävlat på 14 år.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!