Almost 5 hours from brewing start to everything cleaned and dried. Pretty satisfied for being the first time with new equipment

· · Web · 3 · 0 · 2

@reedyn najs, jag älskar belgiska öl! Är en sort svårare att göra än den andra?

@jaerven inte direkt. Dock är det mer av allt innehåll desto starkare en öl är vilket ger lite extra meck. Annars är processen samma för alla.

Olika jäster beter sig lite olika dock och kan ställa högre krav på miljön. Belgiska jäster är dock bland de enklaste, de trivs i rumstemperatur och äter allt man ger dem. Lagerjäster kan vara känsligare men där har jag valt en som är snällare och klarar lite högre.

@reedyn How are you liking the Grainfather and what model is it? I have both a Brew Monk 30L and a Grainfather and while GF is better quality I kinda like the Brew Monk better. Agree that the counterflow chiller is crazy effective 😆

@prudentporkchop I don't have experience with other brewing equipment systems. I used to brew in a bag on the stove before. This was miles better experience.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!