Follow

Hva må egentlig til for å få skandinaver til å omfavne Mastodon? Hva er det de andre landene har gjort som vi ikke får til? Sammenlagt er vi 21 millioner mennesker. Vi er altså på størrelse med Nederland, Taiwan og Australia. Det burde seriøst være mulig å få til noe her.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon @ SUNET

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!